Menu

Limburg Eaters ontbindt spelerscontracten, maar heeft desondanks vertrouwen

1 september 2014

Het bestuur van de Stichting Topijshockey Eaters Limburg bevestigt dat heden avond alle spelerscontracten zijn ontbonden. Een financieel en dus bestuurlijk verantwoorde start kan namelijk nog niet worden gegarandeerd, ondanks dat er warm licht gloort aan de horizon.

De spelerscontracten en daarmee de salarissen zouden op 1 september ingaan. Daarmee zouden zware financiële verplichtingen ontstaan terwijl voltooiing van het seizoen nog onvoldoende zeker is. Dit zou de door het bestuur gegarandeerde teruggave van sponsorgelden bij een niet-start onmogelijk maken.

De juridische stap van ontbinding was met name nodig om de sponsorbelangen te beschermen. Door de ontbinding worden er geen sponsorgelden uitgegeven welke werden ontvangen ten behoeve van het aanstaande seizoen, terwijl dat seizoen nog onvoldoende is gefinancierd. Het bestuur heeft de sponsoren gegarandeerd dat zij hun sponsorbedrag zullen terugontvangen als het seizoen niet wordt gestart en gestart wordt er pas als dat verantwoord wordt geacht. Dat is het geval wanneer 50% van het sponsorbudget is veilig gesteld. De rest dient dan gedurende het seizoen te worden binnengehaald. Het is voor eredivisie ijshockey clubs vanwege seizoensgebonden inkomstenfluctuaties gebruikelijk om met 25-30% van het sponsorbudget te starten. Gezien de moeilijke economie en negatieve ervaringen in het verleden acht het bestuur dat momenteel echter onverantwoord. Zodra er salariskosten zouden worden gemaakt, zouden de sponsorgelden niet meer (volledig) kunnen worden geretourneerd aan de sponsors. De ontbinding was dus noodzakelijk om dit te voorkomen.

Het bestuur liet spelers en publiek echter ook weten nu in een vergevorderd gespreksstadium te verkeren met een aantal grote sponsoren, die duidelijk hebben laten blijken de start van het seizoen mogelijk te willen maken. Het bestuur acht dit zeer waarschijnlijk, maar stelt dat dit uit oogpunt van bestuurlijke zorgvuldigheid eerst zeker dient te worden gesteld. Gebeurt dit, dan zal het bestuur de contracten met de spelers met terugwerkende kracht tot 1 september doen herleven. De Nederlandse IJshockeybond heeft vastgesteld dat Limburg Eaters uiterlijk in het voorzittersoverleg van donderdagavond 4 september as. de definitieve beslissing go/no go kenbaar moet maken. Het Eaters bestuur heeft er vooralsnog veel vertrouwen in uiterlijk dan alsnog positief te kunnen berichten.

De spelersgroep was afgelopen dinsdag al geïnformeerd over dit mogelijk scenario en weet dat dit niet het definitieve einde van hun aanstelling betekent. Zij ondergingen het nieuws gelaten. Er was begrijpelijke teleurstelling, maar ook begrip. Het team toonde zich sterk en daarmee klaar voor het seizoen, waarvoor zij zo hard hebben getraind om het vorige seizoen goed te maken.

De eerste ijstraining van de Eaters trok zo’n 300 man publiek, een ongekend bezoekersaantal voor trainingen. Dit toont de betrokkenheid, de hoop en de steun van de supporters, die vanavond lang moesten wachten op nieuws vanuit het bestuur. Het bestuur was gedurende de hele avond in touw om toch tenminste één hoofdsponsor te kunnen bevestigen, maar dit bleek voor nu geen haalbare kaart. Het benodigde fiat van de betrokken sponsorpartij kon niet op zondagavond worden bemachtigd. De tientallen nog aanwezige supporters kregen uiteindelijk de mededeling dat de kaarten gunstig lijken, maar dat de komende dagen nog even in spanning zullen moeten worden doorgebracht. Het bestuur van Limburg Eaters speelt ondertussen zijn hand, maar moest vanavond voorkomen dat deze zou worden overspeeld.

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2024 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram